הנפקת מספרים סידוריים לחשבוניות מס כתנאי לקיזוז מע"מ תשומות

31/7/2023

בחוק ההסדרים האחרון נכלל תיקון לחוק מע"מ, שיחול מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2028 ובו לא יותר קיזוז מס תשומות, אלא באמצעות חשבונית מס שהוקצה לה מספר ע"י מנהל מע"מ, וזאת אם עלה סכום החשבונית, לפני מע"מ, על סך של 25,000 ₪ בשנת 2024, והסכום יפחת בהדרגה, בהתאם למפורט מטה*

לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על-גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). חשבונית מס כאמור ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).

אופן קבלת מספר הקצאה עבור כל חשבונית יתבצע באופן מקוון על ידי מע"מ, באמצעות ממשק ייעודי בין מערכת הנהלת החשבונות למחשבי רשות המסים, רשות המסים תנפיק מספר סידורי ייחודי לחשבונית שקיבלה את האישור באופן ממוחשב. המספר שיתקבל יירשם על גבי חשבונית המס בנוסף למספר האסמכתא של החשבונית.

בתקופת הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לעקב/לסרב להקצאה למעט שגיאות טכניות.

לעוסקים שמשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניים, תינתן אפשרות לקבל מספר הקצאה ביישום ייעודי של רשות המיסים, על ידי הקלדת פרטי החשבונית.

הקצאת מספר לחשבונית המס כתנאי לקיזוז מס תשומות יחול גם לעניין קיזוז מס תשומות של עסק בהקמה.
בדומה, לעניין מכירת מקרקעין ע"י עוסק פטור או מכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, הותנה קיזוז מס תשומות, ככל שהינו באמצעות חשבונית מס וככל שסכומה עולה על סכום החשבונית האמור, בהקצאת מספר כאמור. האמור יחול גם לעניין מכירת מקרקעין ע"י מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי העניין, המבקש לקזז מס תשומות בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או המתפצלת, לפי העניין ובתנאים המפורטים בחוק.

מנהל מע"מ הוסמך לאשר ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שלא הוקצה לה מספר, אם נוכח כי התקיימו נסיבות חריגות בקשר למערכת המחשוב של רשות המסים ומסיבות טכנולוגיות לא התאפשרה הקצאת המספר.
לעניין הנפקת חשבונית מס, נקבע כי עוסק רשאי לבקש ממנהל מע"מ הקצאת מספר לחשבונית מס וחייב לעשות כן אם סכום החשבונית עולה על האמור, לפי דרישת הקונה. זאת, ככל ששיעור המע"מ נשוא החשבונית אינו אפס. בקשת הקצאת מספר לחשבונית תיעשה באופן מקוון ועם קבלת המספר, על המבקש לציינו ע"ג החשבונית לרבות בכתב יד.

ככל שלמנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס נשוא הבקשה תוצא שלא כדין, רשאי להחליט שלא להקצות לה מספר. המנהל ישלח את ההחלטה למבקש מיידית בהודעה מקוונת, הכוללת את עילת הסירוב ומועד לשימוע (תוך שני ימי עסקים), שתכלול אפשרות המבקש לסמן באופן מקוון אחת מאלה: (א) המנהל ישלח הודעה מקוונת לקונה, אם הוא עוסק, שבה יוצע לקונה לקבל על עצמו את תשלום המס בשל העסקה ובכלל זה מספר חשבונית שתונפק לקונה (ב) המבקש יוציא לקונה חשבונית מס ללא מספר שהוקצה לה, ולא ניתן יהיה לנכות בגינה מס תשומות.
היה והקונה לקח על עצמו את תשלום המס, עליו להנפיק חשבונית עצמית ולדווח עליה בהתאם, והמבקש ינפיק חשבונית מס הכוללת מע"מ בשיעור אפס תוך ציון המספר שהוקצה לקונה.
על החלטת המנהל כאמור נקבעו הוראות לעניין שימוע והשגה.

דו"ח המע"מ יכלול את המספר שהוקצה לחשבוניות המס בגינן מקוזז מס תשומות וכן אלו בגינן מדווח מס עסקאות.

*בשנת 2024 – 25,000 ₪; בשנת 2025 – 20,000 ₪; 2026 – 15,000 ₪; 2027 – 10,000 ₪; 2028 – 5,000 ₪;