השבת מענקים ששולמו ביתר - מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעצמאים ובעלי שליטה

13/7/2021

נבקש להביא לידיעתכם כי בשבועות האחרונים, פתחה רשות המסים מערכת חדשה המאפשרת לבעלי העסקים לבדוק את זכאותם למענקי הקורונה שקיבלו, ולהשיב באופן וולונטרי מענקים ששולמו להם ביתר.
המערכת החדשה מציגה לכל בעל עסק את המענקים שקיבל ואת עמידתו בתנאי הזכאות לגבי כל אחד מהמענקים, בהתאם לנתונים הקיימים ברשות המסים, על פי דיווחיו.
בנוסף, מאפשרת המערכת להשיב מענקים ששולמו ביתר או לנמק את הזכאות למענק במקרים בהם העוסק זכאי למענק למרות שנתוני מע"מ אינם מצביעים על הירידה הנדרשת במחזור (לדוגמה בשל חופשת לידה או שירות מילואים בתקופת הבסיס).
בעלי עסקים אשר יסדירו את השבת המענקים ששולמו להם ביתר עד ליום 31.8.2021 , יהיו זכאים לפריסה של החוב עד ליום 31.12.2022 (פריסה של עד 18 תשלומים).