פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מיום1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021

24/3/2021

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את התקנות שהעבירו אליה שר האוצר ישראל כ"ץ ורשות המסים לפיהן עסקים יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול ברכישת ציוד לעסק. המהלך יעודד השקעה בציוד חדיש ויקטין נטל המס של העסקים.

"ציוד" - לרבות מכונות ורכב עבודה, למעט משאיות ולמעט נכסים בלתי מוחשיים.

הציוד הנרכש משמש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות בישראל בכל התקופה עד לסיום הפחתתו.

לעניין עלות הנכס נקבע בהוראת השעה סעיף אנטי תכנוני, במסגרתו במידה ויימכר הציוד לקרוב בתוך תקופת ההפחתה המואצת או עד תום ארבע שנים מהיום שבו הופחת הציוד במלואו, יראו לצרכי מס את מחיר העלות של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.

בהתאם לתקנות, במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, ולאור ההתרחשויות הכלכליות האחרונות בארץ ובעולם כתוצאה מהמגפה, נקבע כי נישום הפועל בישראל, יהיה רשאי לבקש, כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הדין הקיים.

הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, ויביא לכך שנטל המס עליהם יקטן באותם שנים. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס, והעמדתו על שיעור גבוה יותר לתקופת זמן קצובה, הופכת רכישת ציוד לכדאית יותר מבחינה כלכלית בתקופה זו, ומעודדת רכישה והפעלה של ציוד בתקופת ההטבה.

הטבת פחת מואץ - לא תחול - על רכישת ציוד במקרים מסוימים, כדלקמן:

      1.       רכישה מקרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה

      2.       רכישה ללא תמורה

      3.       רכישה לפי סעיף 85 לפקודה

      4.       רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה – שינוי מבנה ומיזוג

      5.       נישום אשר קיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות בעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה.

      6.      רכישת נדל"ן, רכישת רהיטים, רכישת משאית.

ההטבה תחול רק בגין ציוד המשמש במישרין לפעילות העסקית של העסק בישראל.

להודעת רשות המסים בנושא לחצו כאן
להודעת הכנסת  לחצו כאן

לטיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 לחצו כאן