חוזר לבעלי שליטה בחברה לקראת סוף שנת המס 2020

18/11/2020

1 . הפקדות לקרן השתלמות לבעלי שליטה בחברת מעטים.

2. הפקדות לקופת גמל לקצבה לבעלי שליטה בחברת מעטים

3. זיכוי ממס הכנסה בגין הפקדות לביטוח חיים.

4. נקודות זיכוי בשל ילדים נטולי יכולת, קשב וריכוז או היפראקטיביות.

5. זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד.

6. נקודות זיכוי ללימודים אקדמיים וללימודי מקצוע.

7. . נקודות זיכוי להורים בגין ילדים.

8. נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין.

9. הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל והכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

10. זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי.

11. נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות שנשא אישה אחרת.

12. שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2020.

13. דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשנת 2020.

 

חברות וחברים יקרים:

המידע בחוזר שלהן, יכולים להשפיע על חבות המס שלכם בשנת 2020, בכפוף לנתוני ההכנסה שלכם. מומלץ לעיין בסעיפים הרלוונטיים אליכם, נשמח לענות על כל שאלה בעניין חוזר זה.

 

1-הפקדות לקרן השתלמות לבעלי שליטה בחברת מעטים:

לפי סעיף 32 (9)(א) לפקודת מס הכנסה, בשנת 2020  (ללא שינוי משנת 2005), ניתן להפקיד 6% מהמשכורת הקובעת של בעל השליטה, (משכורת יסוד ללא שעות נוספות החזרי הוצאות וכו'), שלא תעלה על 188,544 ₪ לשנה (סך של 15,712 ₪ לחודש), (משכורת קובעת: לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה).

התרת ניכוי ההוצאה (4.5% מהמשכורת הקובעת כלומר סך של  8,484 ש"ח), נסמכת על הפקדות רצופות, ומותנית בתשלום מקביל של בעל השליטה בשיעור של 1.5% מהמשכורת הקובעת (כלומר סכום של 2,828 ש"ח), שלא תותר כהוצאה.

הפרשות המעביד לקרן השתלמות שמעבר ל-4.5% ועד ל-7.5% מהמשכורת הקובעת. אינן מותרות כהוצאה ולא ייחשבו הכנסת עבודה בידי בעל השליטה וימוסו כהוצאה שאינה ניתנת לניכוי (שעור מס חברות). ניתן לראות את ההפקדה הנוספת הנ"ל כמשיכת דיבידנד.

הפקדות לקרן השתלמות בשיעור העולה על 7.5% מהמשכורת הקובעת ייחשבו כמשכורת חייבת במס בידי העובד, בין אם הוא בעל שליטה בחברת מעטים או לא.

 

2-הפקדות לקופות גמל לקצבה לבעלי שליטה בחברת מעטים:

לפי סעיף 32 (9)(א) לפקודת מס הכנסה, ניתן להפקיד:

תגמולים בקופת גמל לקצבה: אין מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאה בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר בישראל. ניתן להפריש על חשבון החברה עד 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק מבלי שבעל השליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה ומנגד החברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום שהופרש על-ידה כהוצאה. יש לזכור שההפרשה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה לאובדן כושר עבודה.

תשלומים לקופת גמל לפיצויים: הוצאה מותרת בחברה לשנת 2020: עד סכום שנתי של 12,400 ₪ ,(12,380 ש"ח בשנת 2019).

מאחר וישנם מספר אפשרויות להפקדה בקופות הנ"ל, מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני מוסמך, לשם קבלת אפשרות להפקדה עם כיסוי ביטוח, חיסכון והטבות במס מרביים.

 

3-זיכוי ממס לביטוח חיים:

בהתאם להוראות סעיף 45א(א)(1) לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל,  יזוכה ממס הכנסה בשיעור של 25% מהסכום ששילם הוא, בן זוגו, לביטוח חייו או חיי בן זוגו, בחברת ביטוח ובלבד שלא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה, בין אם המדובר בשכיר או עצמאי.

 

4-נקודות זיכוי בשל ילדים נטולי יכולת, קשב וריכוז או היפראקטיביות:

עפ"י סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור, מפגר או שאובחנו אצלו ליקויי קשב וריכוז או היפראקטיביות, שהינה לקות חמורה*, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל כל ילד. על פי עמדת רשות המיסים הזכאות לנקודות זיכוי כאמור, הם גם לילד נטול יכולת בוגר אשר לא עזב את בית הוריו.

בעקבות תיקון התקנה יוכל הורה המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, לקבל את ההטבה ללא צורך בהגשת תעודה רפואית (טופס 127). בנוסף יוכלו מעסיקים לתת את ההטבה להורה לילד נכה (בגינו הם זכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי), ללא צורך באישור על תיאום מס ממשרד השומה. לצורך כך על ההורה למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 101 - חלק ח' ולצרף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.


*ילדים בעלי לקות חמורה הם ילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד ושהופנו למסגרת לחינוך מיוחד ע"י וועדת השמה של משרד החינוך.

 

5-זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד:

עפ"י סעיף 44 לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, ששילם הוא או זוגו בשנת המס בעד החזקה במוסד מיוחד, ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת.

 

6-נקודות זיכוי ללימודים אקדמיים וללימודי מקצוע:

סעיף 40ג לפקודת מס הכנסה קובע כי  יחיד תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה או סיים לימודי מקצוע וזכאי לתעודת מקצוע ואשר סיים את לימודיו יהיה זכאי בגין לימודים לתואר ראשון לנקודת זיכוי*** אחת ובגין לימודים לתואר שני ולימודי מקצוע* לחצי נקודת זיכוי, כל זאת בשנה שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו, או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, משך תקופת הזיכוי במשך שנה אחת. התנאי לקבלת ההטבה היא המצאת אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע** לפקיד השומה. יחיד תושב ישראל הזכאי לתואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים יהיה זכאי  לנקודת זיכוי אחת בשנת מס אחת ומחצית נקודת זיכוי בשנת מס אחת, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי, או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד.  יחיד שזכאי לקבל תואר ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור ולקבל את נקודת הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו. ובלבד שההתמחות תחל לא יותר משנה לאחר סיום לימודים לתואר.

* לימודי מקצוע: לימודים לרכישת מקצוע מסוים בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה, לפחות.

 **תעודת מקצוע: תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת ע"י משרד ממשלתי.

*** שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2020: 2,628 ש"ח לשנה, 219 ש"ח לחודש.

 

7-נקודות זיכוי להורים בשל ילדים:

סעיף 66(ג)(4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה קובע כי :

בחישוב המס של אם, יובאו חשבון נקודות זיכוי, בעד כל אחד מילדיה, כנגד המס החל על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

בשנת לידתו- 1.5 נקודת זיכוי**.

בשנת בגרותו* – 0.5 נקודות זיכוי.

בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו- 1 נקודת זיכוי .

בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבא מלאו לו 5 שנים -1.5 נקודות זיכוי.

בחישוב המס של אב, יובאו בחשבון נקודות זיכוי, בעד כל אחד מילדיו, כנגד המס החל על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

בשנת לידתו-  1.5 נקודת זיכוי**.

בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבא מלאו לו 5 שנים– 2.5 נקודות זיכוי.

 

* שנת בגרותו- בשנה שמלאו לו 18 שנים.

** שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2020: 2,628 ש"ח לשנה, 219 ש"ח לחודש.

 

8-נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין:

סעיפים 66(ג)(5) ו-(6) לפקודת מס הכנסה, נוקטים במונחים "אשה" ו-"גבר", בין היתר, לצורך הענקת נקודות זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. עמדת רשות המסים באשר לפרשנות פקודת מס הכנסה בעניין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג נשואים מאותו מין היא:

בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח פקודת מס הכנסה ל"בני זוג" באותן נסיבות. לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40(א) לפקודת מס הכנסה, יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח סעיף 66(ג)(5) לפקודת מס הכנסה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודת הזיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66(ג)(5) לפקודת מס הכנסה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית.

 

9-פטור /שיעור מס מופחת להכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל:

קיימים שלושה אפיקי מיסוי* לבחירת הנישום:

א-שיעור מס רגיל לפי מדרגות המס החל על היחיד:

שיעור המס על הכנסות מדמי שכירות דירות למגורים או שלא למגורים, מחנויות או כל מקרקעין אחר, יהיה לפי השיעורים שבסעיף 121 לפקודת מס הכנסה. מהכנסות אלו ניתן לנכות (לצורך חישוב המס), כל הוצאה שתרמה להכנסה זו לרבות הוצאות מימון, (ריבית על משכנתא-למשל), פחת, תיקונים וכ"ו.

ב-פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל:

עפ"י חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירת מגורים, התש"ן-1990), פטור יחיד מהכנסה שנבעה לו מהשכרת דירת מגורים (אחת או יותר), לשנת 2020: עד לתקרת פטור מתואמת של 5,100 ש"ח לחודש, (לשנת 2019: 5,090 ש"ח).  

תקרת הפטור מתואמת באופן שבו סכום ההכנסה החודשית מעל לתקרה מקטין את תקרת הפטור בהפרש בין שכר הדירה החודשי לבין התקרה, כך שבהכנסה חודשית של 10,200 ש"ח לחודש (5,100 כפול 2), הפטור לא חל כלל. על הסכום הלא פטור ממס בניכוי הוצאות הניתנות לניכוי, יוטל מס לפי השיעורים שבסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

תנאים לדרישת הפטור:  דירה משמשת למגורים לפי טיבה. הדירה אינה רשומה או חייבת ברישום בספרי המשכיר (עסק). השוכר אישר בחתימת ידו כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד. הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לגוף שנקבע למטרה אשר נקבעה בהודעה (הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור על הכנסה מהשכרת דירת מגורים).

ג-מס בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל:

עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, יחיד שהכנסתו מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל והיא אינה הכנסה מעסק, רשאי*** לבחור חיוב במס בשיעור 10% על ההכנסה וזאת אף אם השוכר הוא תאגיד (הפטור חל כאשר המשכיר הוא יחיד וההשכרה היא למגורים). עפ"י הסעיף הנ"ל, היחיד אינו זכאי לנכות הוצאות בייצור ההכנסה לרבות פחת או הפחתה אחרת. באפשרות זו, כאמור, לא ניתן לנכות פחת או כל הוצאה אחרת בשל הדירה שהוצאה בייצור ההכנסה מדמי השכירות וכן לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה. חיוב במס כאמור מותנה בתשלום מקדמה (בשיעור 10%) או בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה היתה הכנסה מדמי שכירות.

על פי גישת מס הכנסה, ניתן לבחור במסלול זה עד ל-4 דירות שברשות היחיד. מעל 4 דירות תחול חובה ע"י היחיד להוכיח כי לא מתקיימים מאפיינים של עסק מהשכרת הדירות.

*בהתאם לנתוני הנישום וכלל הכנסותיו, יש לבחון מהו אפיק המיסוי הכדאי ביותר.

 

מס בשיעור של 15% על הכנסה מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל:

עפ"י סעיף 122א לפקודת מס הכנסה, יחד שהכנסתו מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, (גם מקרקעין שאינו משמש למגורים), והיא אינה הכנסה מעסק, רשאי*** לשלם עליה מס בשיעור של 15%. עפ"י הסעיף הנ"ל, לא ניתן כל הוצאה שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות וכן לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה למעט ניכוי הוצאות פחת.

***במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, (ראה כאן בסעיף 12 מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית או מיגיעה אישית -למי שמלאו 60 שנה בשנת המס).

 

10-תרומה למוסד ציבורי:

עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יחיד או חברה, (להלן "הנישום"), שתרמו בשנת המס סכום העולה על 190 ש"ח, (לשנת 2020), למוסד ציבורי, יקבלו זיכוי מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה-ליחיד, (בשיעור מס חברות- לחברה),  ובלבד שלא יינתן זיכוי באותה שנה בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום, או 9.350 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

כדי לקבל זיכוי מהמס כאמור, יש לשים לב:

שהשם הכתוב בקבלה עבור התרומה יהיה זהה לשם הנישום כפי שמופיע במס הכנסה.

למוסד הציבורי שלו נתרמה התרומה, יש אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (ניתן לוודא באתר רשות המיסים).

 

11-נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות שנשא אישה אחרת:

גרוש, הנשוי בשנית לבן זוג אחר, המשלם מזונות לבן זוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת.

שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2020: 2,628 ש"ח לשנה, 219 ש"ח לחודש.

 

12-שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2020:

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית* ולמי שמלאי 60 שניים בשנת המס

הכנסה חודשית מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,330

10%

עד 75,960

10%

מ 6,331 עד 9,080

14%

מ 75,961 עד 108,960

14%

מ 9,081 עד 14,580

20%

מ 108,961 עד 174,960

20%

מ 14,581 עד 20,260

31%

מ 174,961 עד 243,120

31%

מ 20,261 עד 42,160

35%

מ 243,121 עד 505,920

35%

מ 42,161 עד 54,300

47%

מ 505,921 עד 651,600

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית למי שלא מלאו 60 בשנת המס

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 20,260

31%

עד 243,120

31%

מ 20,261 עד 42,160

35%

מ 243,121 עד 505,920

35%

מ 42,161 עד 54,300

47%

מ 505,921 עד 651,600

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

*הכנסה מיגיעה אישית: הכנסה מעסק, משלח יד או עבודה כשכיר.

**על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, על הכנסה שנתית מעל 651,600 ש"ח יתווסף מס נוסף בשיעור של 3% מכל מקור הכנסה שהוא.

 

13-דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשנת 2020:

לעצמאיים:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,331 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,332 ₪

עד שכר של 44,020 ₪

 

(שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי מס בריאות

3.10%

5%

סה"כ

5.97%

17.83%

באחוזים מהשכר
 

לשכירים מגיל 18 ועד גיל פרישה:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,331 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,332 ₪

עד שכר של 44,020 ₪

 

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.55%

0.4%

3.95%

7.6%

7%

14.6%

דמי מס בריאות

0%

3.1%

3.10%

0%

5%

5%

סה"כ

3.55%

3.5%

7.05%

7.6%

12%

19.6%

באחוזים מהשכר
 

לשכירים בעלי שליטה מגיל 18 ועד גיל פרישה:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,331 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,332 ₪

עד שכר של 44,020 ₪

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות

3.51%

3.49%

7.00%

7.38%

11.79%

19.17%

באחוזים מהשכר