עדכונים לגבי התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי

27/9/2020

תוכניות סיוע כלכליות
ועדת הכספים אישרה בסוף השבוע שעבר, לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי.
בין היתר קובעת הצעת החוק:


מענק הוצאות קבועות
1. מענק הוצאות קבועות - במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף, במקום 40% פגיעה מינימלית עד כה.

2. לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו.

3. שר האוצר הוסמך במסגרת החוק להאריך את תוקף הקלה זו בחודשיים נוספים, במידה ויחליט. לדרישת הוועדה, נקבע כי השר ידווח לוועדת הכספים עד 30.10.20 אם יחליט לא להאריך את תוקף ההקלה, ויתבקש להגיע לוועדה ולנמק זאת.

4. לצד כך, קובע התיקון כי יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר - אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר, עפ"י הצהרתם, כאשר גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות. סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר. המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק, בעד מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, או מסכום מענק הסיוע שהעוסק זכאי לו בעד תקופת הזכאות של החודשים מאי ויוני בשנת 2020.

5. יחד עם זאת, ציינו ברשות המיסים כי הם אינם יכולים להתחייב על מועד ספציפי בו יועברו המקדמות לחשבונות העסקים. ראש רשות המיסים, ערן יעקב, ציין בפני הוועדה כי מנגנון הרשות יהיה זמין להגשת בקשות ביום רביעי הבא, אך סייג כי ייתכן עיכוב בחשכ"ל, וייתכן גם עיכוב מסוים בבנקים.

לעניין כך נקבע לדרישת הוועדה בחוק, כי רשות המיסים תשחרר את כספי המקדמות לבנקים, לא יאוחר מ-4 ימים לאחר הגשת הבקשה, כאשר ימי שבת וחג לא יבואו במניין.

מענק עידוד תעסוקה
על מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק בחוק מענק לעידוד תעסוקה, ולסייע לעסקים שהחזירו עובדים, תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר, כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שעבדו בחודש זה 15 ימים לפחות.

חל"ת/אבטלה
עוד נקבע בחוק, כי לעניין מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, תחול דחייה, כך ששיעור הירידה באחוז המובטלים ייבדק החל מה-16.10.20, במקום חודשיים קודם במתווה המקורי, מה שיביא לכך שההפחתה בדמי האבטלה הגלומה במנגנון, תדחה. הדחייה בחוק המקורי נקבעה לחודש אחד בלבד, ולדרישת ועדת הכספים נוספה דחייה של חודש נוסף.
הוועדה תתכנס ביום שלישי בבוקר לדון ביתר החוקים שעמדו על סדר היום.