זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת

5/4/2020

רכב מעביד שנמצא ברשות העובד בתקופה שהעובד נמצא בחל"ת, מחייב את המעביד לזקוף לו הכנסה בגובה שווי רכב על הכנסה זו  וזאת על פי תקנות מס הכנסה, העובד ישלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי על הכנסה זו.

הכנסה זו היא הכנסה לכל דבר ועניין אצל העובד והיא סותרת את העובדה שהעובד נמצא בחופשה ללא תשלום ועלולה לשלול את זכויות דמי אבטלה שיקבל העובד בתקופת החל"ת.

על העובדים להחזיר את הרכב לרשות המעביד בתקופת החל"ת , תקנות מס הכנסה מחייבות לזקוף שווי רכב לחודש מלא בכל מקרה, גם בשימוש חלקי במהלך החודש.

על פי ההנחיות החדשות של רשות המסים, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.

לקריאת חוזר מס הכנסה בעניין – לחץ כאן