הנחיות חדשות למעסיקים עקב נגיף הקורונה

עודכן לאחרונה ב-1/4/2020 בשעה 17.20

היום נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום שנחתמו ביום 31.3.2020 - תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש"ף – 2020, אשר מהוות תיקון  לתקנות מיום 21.3.2020.

במשרד עורכי דין עדי קפלן ושות' העמידו לרשות לשכת רואי חשבון מידע מקיף בנושא התקנות.

בתקנות הוספה הגדרה ל"עובד מעטפת" – עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב". מדובר בעובדי מנהלה, מזכירות וכד'

 כמו כן מעדכנות התקנות, כי במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ – 10 עובדים או 15% ממצבת כוח האדם, וזאת במקום 30% ,שנקבעו בתקנות העיקריות.
עם זאת, נקבע, כי מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים המירבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת כה"א, ובלבד שההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, ושהמעסיק שלח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, הודעה בה פירט את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת, את תפקידם, ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם.

 לפרסום משרד הכלכלה והתעשייה הנותן הסבר מפורט 
לחצו כאן 

התקנות החדשות לא שינו את מספר העובדים המירבי המותר ברשימת הגופים הספציפיים שפורטו בתקנות העיקריות, וזאת למעט במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותר בהיתר או 15% (במקום 30% שהיו בתקנות העיקריות) ממצבת כה"א, הגבוה מביניהם.  יחד עם זאת נקבע שהמעסיק במקומות אלה רשאי להעלות את מספר העובדים המירבי המותר לשהייה בו זמנית עד 30% ,בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל

בגופים הספציפיים לגביהם קבעו התקנות העיקריות בסעיף 2(ב)(רשימת הגופים הממשלתיים והרשויות המקומיות) את מספר עובדים המירבי, נקבע, כי המעסיק לא יאפשר את הכניסה והשהייה של עובד במקום העבודה  אלא אם קבע מנכ"ל הגוף כי עבודת העובד חיונית לפעילות השוטפת של אותו גוף

עוד נקבע, כי במקומות עבודה שלא נקבעו לגביהם הוראות אחרות לגבי מספר העובדים המירבי (משמע, במקומות עבודה שאינם ממשלתיים, רשויות מקומיות, וכד') וכן במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה, לא תתאפשר כניסה ושהייה של עובד מעטפת, אלא אם נוכחותו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק שלח לגביו הודעה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שבה פירט את שם העובד, תפקידו והטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותו

התקנות הוסיפו, כי במקומות עבודה שלא נקבעו לגביהם הוראות אחרות לגבי מספר העובדים המירבי, לא תתאפשר קבלת קהל, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר או שירות חיוני, ובלבד שצמצמם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל

 .כמו כן נקבע, כי במקומות עבודה שעוסקים בדרך כלל במשמרות, ישבץ המעסיק ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת

 כאמור, ההוראות לא יחולו על מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, וכן על מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת לתקנות, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש להבטחת פעילותו החיונית. ועם זאת יושם לב, כי התקנות החדשות קובעות, כי גם במקומות עבודה אלה (קיומיים והמפורטים בתוספת) המעסיק לא יאפשר כניסה ושהייה של עובד מעטפת, אלא אם קבע, כי אותו עובד מעטפת נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת של הגוף האמור, וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה. יודגש, כי במקומות עבודה אלה, די בקביעת המעסיק בדבר חיוניות העובד, ואין צורך בהודעה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

כמובן על המעסיק להנחות את עובדיו לבצע בדיקת חום טרם היציאה לעבודה ולמלא הצהרה יומית על מדידת חום והיעדר תסמינים (יש לשמור את טפסי ההצהרה ברשות המעסיק)
מצ"ב דוגמא לטופס - להורדת טופס הצהרה לחצו כאן

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין עובדים ואם אין אפשרות יש להשתמש באמצעים אחרים למניעת הדבקה

יש להקצות לכל עובד ציוד אישי קבוע ככל הניתן, ציוד המשמש מספר עובדים יחוטא בהעברה מאדם לאדם

יש להנחות את העובדים לגבי שימוש במעלית במקום העבודה באופן, שלא יהיו יותר משני אנשים
 
לתקנות שעת חרום הגבלת מספר עובדים במקום העבודה - לחצו כאן

 

 
מטרת חוזר זה היא למידע בלבד בנושאי חל"ת והקפאת תשלומים, המידע האמור בחוזר זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי .על המעסיקים לפעול בכל שאלה משפטית המתעוררת על פי יעוץ ספציפי