הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

5/3/2020

על העובד היצא לחל"ת להירשם עם הפסקת עבודתו באתר שירות התעסוקה בקישור

חשוב להירשם עד ליום 26/3/2020 כדי לקבל זכאות מיום 15/3/2020 - בגלל עומס הגישה לאתר קשה בימים אלה.

יש לעקוב אחרי הנחיות שירות התעסוקה לרבות הגעה פיזית ללשכת השירות תוך 14 יום ממועד הרישום באתר.

מיד לאחר הרישום באתר שירות התעסוקה, יש לבצע רישום ראשוני מקוון באתר הביטוח הלאומי בקישור (אין להגיע פיזית למשרדי הביטוח הלאומי)

על העובד למלא טופס תביעה לדמי אבטלה בל/1500 (1).

על העובד למלא טופס הצהרה להוצאה לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר (2).

 

על המעסיק למלא ולתת לעובד טופס בל/1514 (3) בו יש לציין שיוזמת היציאה לחל"ת היא ביוזמת המעביד, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, המעסיק צריך לציין את תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה. כמו כן על המעסיק לתת לעובד אישור על הוצאת עובד לחל"ת בעקבות הקורונה (4).

על המעסיק לשדר טופס 100 לביטוח הלאומי (ישודר ע"י חשב השכר בארגון או הנהלת החשבונות החיצונית).

פרטים נוספים לעובד ולמעסיק באתר הביטוח הלאומי   בקישור

 

טפסים להורדה:

(1) טופס בל/1500 תביעת עובד לדמי אבטלה.

(2) טופס בקשה לחל"ת בעקבות משבר הקורונה-ימולא ע"י העובד.

(3) טופס בל/1514 אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.

דוגמאות לנוסחים שונים:

(4) דוגמא לנוסח - הודעת מעביד על הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום.

(5) דוגמא לנוסח - הסכמת העובד לצאת לחופשה ללא תשלום.

 

מידע נוסף למעסיקים בנושא הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה (להלן: " חל"ת " ), היא האופציה היחידה כרגע לצמצום בעלויות כוח אדם בעקבות סגירת עסקים, שהמדינה סיפקה פתרון .

חל"ת אינה מנתקת יחסי עובד המעביד אלה רק מקפיאה אותם.

עובדים שיצאו לחל"ת של 30 יום או יותר החל מיום 1/3/2020, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בנאי שהעובד עונה על התנאים הבסיסיים לקבלת דמי אבטלה.

תקופת האבטלה בחל"ת לא תובא בחשבון בתקופת האבטלה לה יהיה זכאי העובד אם יפוטר.

דמי האבטלה בחל"ת, ישולמו לעובד גם אם לא ניצל את כל ימי החופשה שעומדים לזכותו אצל המעביד.

על המעביד לדעת כי הוצאת עובד לחל"ת כפוי, חושפת אותו לתביעות שונות מצד העובד, מומלץ להחתים את העובד על מסמך כי הוא מסכים מרצונו להחלטה להוציאו לחל"ת - ראה/י דוגמא להודעה (5).

בתקופת החל"ת חובה על המעסיק להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי לתקופה של חודשיים החל מהחודש שלאחר חודש הפסקת העבודה (אם העובד יצא לחל"ת ביום 15/3/2020 המעביד ישלם ביטוח לאומי בחודשים אפריל ומאי), את סכום דמי הביטוח הלאומי ששולמו ע"י המעביד ניתן לנכות מהעובד אם וכאשר ישולם לו שכר עתידי. 

אין החלטה או פסיקה לעניין חובת המשך הפרשה לקרן פנסיה/ השתלמות בתקופת החל"ת.

נושא החל"ת אינו חל על עובדים זרים מאחר ואינם מבוטחים בביטוח אבטלה בתשלומים המועברים לביטוח הלאומי ע"י המעביד.

אין להוציא לחל"ת נשים בהריון - יש לקבל היתר בהתאם לחוק עבודת נשים - ראו חוזר בנושא זה.

 

אנו לרשותכם בכל מידע ועזרה נוספים