סכומים ושיעורי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ לשנת 2020

שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2020:

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית* ולמי שמלאי 60 שניים בשנת המס

הכנסה חודשית מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,330

10%

עד 75,960

10%

מ 6,331 עד 9,080

14%

מ 75,961 עד 108,960

14%

מ 9,081 עד 14,580

20%

מ 108,961 עד 174,960

20%

מ 14,581 עד 20,260

31%

מ 174,961 עד 243,120

31%

מ 20,261 עד 42,160

35%

מ 243,121 עד 505,920

35%

מ 42,161 עד 54,300

47%

מ 505,921 עד 651,600

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית למי שלא מלאו 60 בשנת המס

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 20,260

31%

עד 243,120

31%

מ 20,261 עד 42,160

35%

מ 243,121 עד 505,920

35%

מ 42,161 עד 54,300

47%

מ 505,921 עד 651,600

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

 

*הכנסה מיגיעה אישית: הכנסה מעסק, משלח יד או עבודה כשכיר.

**על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, על הכנסה שנתית מעל 651,600 ש"ח יתווסף מס נוסף  

    בשיעור של 3% מכל מקור הכנסה שהוא.

 

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשנת 2020:

לעצמאיים:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,331 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,332 ₪

עד שכר של 44,020 ₪

 

(שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי מס בריאות

3.10%

5%

סה"כ

5.97%

17.83%

 

    באחוזים מהשכר

                                            

לשכירים מגיל 18 ועד גיל פרישה:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,331 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,332 ₪

עד שכר של 44,020 ₪

 

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.55%

0.4%

3.95%

7.6%

7%

14.6%

דמי מס בריאות

0%

3.1%

3.10%

0%

5%

5%

סה"כ

3.55%

3.5%

7.05%

7.6%

12%

19.6%

 

    באחוזים מהשכר

 

מס ערך מוסף – מחזור הכנסות שנתי של עוסק פטור:

מחזור הכנסות השנתי לעוסק פטור בשנת 2020 לא יעלה על 100,491 ש"ח.   

 

שיעור מס הכנסה החל על רווחי חברה לשנים 2018 -2020:  23%

 

תרומה למוסד ציבורי:

יחיד או חברה, (להלן "הנישום"), שתרמו בשנת המס סכום העולה על 190 ש"ח, (לשנת 2020), למוסד ציבורי, יקבלו זיכוי מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה-ליחיד, (בשיעור מס חברות- לחברה),  ובלבד שלא יינתן זיכוי באותה שנה בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום, או 9.350 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

 

שווי נקודת זיכוי בשנת 2020: 2,616 ש"ח לשנה, 219 ש"ח לחודש.