משיכת כספים מהחברה כהלוואות בעלים

סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

מטרת החלת הסעיף משנת 2017- היא למנוע את הנוהג שהיה קיים שנים רבות כמתן הלוואות, משיכות כספים מהחברה לבעלי המניות, או העמדת נכסים של החברה לבעלי המניות, מבלי לשלם מס על המשיכה או העמדת הנכס. 

לבעלי המניות "זול" יותר למשוך כספים מהחברה ב"נטו", מאשר לחלק משכורת שחל עליה תשלום מס הכנסה ששיערו במדרגה הגבוהה הוא 50%, וזאת ללא דמי ביטוח לאומי, או לחלק דיבידנד ולשלם מס על דיבידנד ששיעורו 30%-33%, או להשתמש בנכס ששייך לחברה מאשר לרכוש הנכס ישירות על ידם בכספים שעליהם שולמו מסים כחוק.

הסעיף עוסק בשתי צורות של שימוש בנכסי החברה מבלי לשלם מיסים:

1. משיכת כספים מהחברה:

הוראות אלו קובעות בין היתר, כי משיכות כספים מחברה ע"י בעל מניות מהותי או קרובו (אחזקה של 10% לפחות מאמצעי השליטה בחברה), מקימה אירוע מס בתום השנה שלאחר שנת המשיכה -להלן: מועד החיוב, אלא אם הושבו לחברה על ידו עד למועד החיוב.

הסעיף לא יחול על משיכת כספים מהחברה כך שביום כלשהו יתרת החוב לחברה לא עלתה על 100,000 ₪.

דוגמא: 800,000 ₪ שנמשכו מהחברה באפריל 2018, ולא הושבו עד 31/12/2019, מועד החיוב יהיה ב 31/12/2019.

כאן יש לציין כי בחוזר מ"ה מס' 7/2017  שפרסמה רשות המיסים ביום 22.8.2017 בנושא, נקבע כי "השבה יכול ותעשה אגב חלוקת דיבידנד או תשלום משכורת וכיוצא בזאת לבעל המניות".

לעניין זה, נקבעה הוראה אנטי-תכנונית בסעיף 3(ט1)(3) לפקודה"כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו".....(להלן – משיכה מחדש).

דוגמא: 800,000 ₪ שנמשכו מהחברה באפריל 2018, הושבו בדצמבר 2019 ובוצעה משיכה מחדש  בסך 600,000 ₪ באפריל 2021, רואים 600,000 ₪ כסכום שלא הושב ומועד החיוב יהיה 31/12/2019.

לא יראו משיכה מחדש אם היתה משיכה חד פעמית והיא הוחזרה תוך 60 יום.

 

2. העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות המהותי:

מהו נכס ?

(1) דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות מהותי ותכולתה.

(2) חפצי אמנות או תכשיטים.

(3) כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי.

(4) נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראות אלו קובעות בין היתר, כי העמדת נכס של החברה לשימוש ע"י בעל מניות מהותי או קרובו (אחזקה של 10% לפחות מאמצעי השליטה), מקימה אירוע מס בתום השנה שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות המהותי ובתום כל שנה שלאחריה , כל עוד לא הושב הנכס לחברה.

נכס שהושב לחברה והועמד מחדש לרשות בעל המניות המהותי תוך 3 שנים מהמועד שבוא הושב, יראו כאילו לא הושב.

דוגמא: נכס שעלותו 800,000 ₪ הועמד לרשות בעל המניות המהותי, באפריל 2018, ולא הושב עד 31/12/2018, מועד החיוב על סך עלות הנכס יהיה ב 31/12/2018.

ובתום כל שנה שלאחריה עד החזרת הנכס תיזקף הכנסה לבעל המניות המהותי ממקור 2(2) או 2(10) בגובה שווי שוק של דמי השימוש בנכס- כל עוד הנכס לא הוחזר .