החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החל מיום 1 בינואר 2019

מיום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק כולל הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול. ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנת בין עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רואה חשבון ועורך דין בעת מתן שירות עסקי ללקוח.

בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לעסקאות בהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, כגבוה מ:

 1. 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק; 
 2. 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים; 
 3. 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר; 
 4. 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח; 
 5. 50,000 ₪ לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה. 
 6.  

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה שייקבעו על ידי שר האוצר בצו; וכן עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה כהגדרתם בחוק שאינו תשלום שכר עבודה. בנוסף, כהוראת שעה לתקופה של שנתיים מיום פרסום החוק ברשומות, נקבע כי גם גמ"חים יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים. 

 

החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, הכוללות בין היתר:

 1. איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק; 
 2. איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק; 
 3. לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

 

הוראות החוק לגבי עורך דין ורואה חשבון במסגרת שירות עסקי ללקוח:

 1. איסור לקבל מעל 11,000 ש"ח מאת לקוח שהוא עוסק (במהלך עסקו).
 2. איסור לקבל מעל 50,000 ש"ח מאת לקוח שהוא אינו עוסק.

מועדי ההתיישנות בהתאם לחוק הם בין 5 ל-7 שנים מיום ביצוע ההפרה בהתאם לסוג ההפרה.

לחץ כאן- למחשבון (סימולטור) לחישוב הסכום המזומן המירבי המותר - רשות המיסים

 

לחץ כאן -לקריאת חוזר רשות המיסים - החוק לצמצום השימוש במזומן.

 

לחץ כאן -לקריאת החוק לצמצום השימוש במזומן -התשע"ח-2018