חוזר למעסיקים-תשלום ודיווח לקופות גמל באמצעות גורם מתפעל חיצוני -החל משכר ינואר 2019

משכר ינואר 2019 שישולם בחודש פברואר 2019, מעסיקים קטנים, שמעסיקים מעובד אחד ועד 20 עובדים, יחויבו להעביר מידע וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק תשלומים* - ע"י התקשרות עם גורם מתפעל, עלויות ההתקשרות הנ"ל יוטלו על המעסיק. הגורם המתפעל הוא מעיין "מתווך" בין המעסיק לחברת הביטוח ותפקידו לוודא כי התשלומים המועברים ע"י המעסיק נקלטו בהתאם לדוח הפיצול אצל חברת הביטוח.

שימו לב: כי משכר ינואר 2019, לא יהיה ניתן להעביר כספים ודוחות לקופות גמל באופן עצמאי כפי שמבוצע עד עתה. מומלץ להתקשר כבר עתה עם גורם מתפעל כדי להיערך ליישום ההתנהלות החדשה. משרדנו אינו נותן שירות זה.

התקנות כבר מיושמות לגבי מעסקים, המעסיקים מעל 20 עובדים. החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים חויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים נכנסו התקנות לתוקף ביום 1 בפברואר 2017, ולגבי מעסיקים של לפחות 21 עובדים אך לא יותר מארבעים ותשע עובדים ביום 1 בפברואר 2018.

*ממשק תשלומים מסדיר את האופן שבו מעסיק מפקיד כספים למוצרי החיסכון הפנסיוני של עובדיו ואת המידע שעליו להעביר אגב אותה הפקדה. מטרת הממשק היא להבטיח שמירה על רישום תקין של הזכויות הפנסיוניות של העובדים ולצמצם אפשרות לטעויות בתהליך הפקדת הכספים.

בדצמבר 2015 תוקן חוק הייעוץ הפנסיוני על מנת למנוע פגיעה בחיסכון של העובד. כך נקבע כי מעסיק חייב לשלם עבור שירותי התפעול שהוא מקבל מסוכני ביטוח, ועלויות אלו לא יוטלו על העובד. מאז תוקן החוק ובעקבות ממשק התשלומים, גברה התחרות גם על שירותי התפעול וגם על החיסכון הפנסיוני של העובדים.

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. התקנות מסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.

בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר  ביחס לכל דיווח מועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד  בעבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו.