חוזר לעצמאיים לקראת סוף שנת 2018

                                                                                                                      נובמבר 2018

חוזר לעצמאיים לקראת סוף שנת המס 2018

1 . הטבות במס הכנסה בגין הפקדות לקרן השתלמות

2. הטבות במס הכנסה בגין הפקדות לקופת גמל/ קרן פנסיה.

3. פנסיית חובה לעצמאיים החל משנת 2018.

4. הטבות במס הכנסה בגין הפקדות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

5. זיכוי ממס הכנסה בגין הפקדות לביטוח חיים.

6. נקודות זיכוי בשל ילדים נטולי יכולת, קשב וריכוז או היפראקטיביות.

7. זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד.

8. נקודות זיכוי ללימודים אקדמיים וללימודי מקצוע.       

9. נקודות זיכוי להורים בגין ילדים.

10. נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין.

11. הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל והכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

12. זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי.

13. נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות שנשא אישה אחרת.

14. שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2018.

15. שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעצמאיים ושכירים.

 

 

חברות וחברים יקרים:

הסעיפים בחוזר שלהן, יכולים להשפיע על חבות המס שלכם לשנת 2018, בכפוף לנתוני ההכנסה שלכם. מומלץ לעיין בסעיפים הרלוונטיים אליכם, נשמח לענות על כל שאלה בעניין חוזר זה.

 

 1. 1. הפקדות לקרן השתלמות:

 עפ"י סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5%  הכנסתו השנתית, בשנת המס 2018 תקרת ההכנסה השנתית לשנת 2018 הינה 261,000  ש"ח.
 כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי (הוצאה), ניתן להפקיד עד 11,745 ש"ח .

החיסכון במס יהיה לפי המס השולי של העצמאי-לדוגמא: במס שולי של 47% יהיה החיסכון במס 5,520 ש"ח .
תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2018 עומדת על 7% מתקרת ההכנסה השנתית והיא כ- 18,270 ש"ח. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25%  על הרווח. לכן לרוצים לחסוך, מומלץ להפקיד את הסכום 18,270 ש"ח .

משיכות מקרן השתלמות: עפ"י סעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה, עצמאי רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בפטור ממס, בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה בקרן. ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות כבר בתום 3 שנים, אם המשיכה הינה למטרת השתלמות, עפ"י הכללים הקבועים בתקנות, או אם מלאו לעמית 67  שנים בגבר ו- 64 שנים באישה.

 

 1. 2.  הפקדות לקופת גמל לקצבה:

על פי תקנות מס הכנסה עצמאי זכאי להטבות מס בדמות זיכוי(לפי סעיף 45א) וניכוי(לפי סעיף 47(ב1)):

ניתן להפקיד עד 16% מהכנסתו המזכה, עד תקרה של 208,800 ש"ח לשנה, או 17,400 ש"ח לחודש, שהיא 33,408 ש"ח לשנה (16% מ-208,800 ש"ח), או 2,784 ש"ח לחודש וליהנות מהטבות המס:

ניכוי ממס: עבור הפקדה בשיעור 11%, סך של 22,968 ש"ח לשנה (1,914 ש"ח לחודש), יקבל ניכוי - הכנסתו החייבת במס תקטן באותה שנה בסכום הנ"ל.

זיכוי ממס:  עבור הפקדה בשיעור 5%, סך של 10,440 ש"ח לשנה (870 ש"ח לחודש), יקבל זיכוי ממס בשיעור 35%, בסך 3,654 ש"ח, אשר יקטין לו את סכום המס לתשלום באותה שנה, בסכום זה.

לדוגמא: אם על המפקיד חל מס הכנסה שולי מרבי של 47%, הכנסתו לא פחתה מתקרת ההכנסה בסך 208,800 ש"ח והוא הפקיד כ-16% ממנה, החיסכון במס יהיה 14,449 ש"ח לשנת 2018.

 

3 - פנסיית חובה לעצמאיים:

חובת ההפקדה לקופת גמל לקצבה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 60. כאשר עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף פטורים מהפקדות לקופת גמל לקצבה, שטרם חלפו שישה חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. שיעור ההפקדה לקופת גמל לקצבה לעצמאים יעמוד על 4.45%  מהכנסתו החייבת* של העצמאי עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהכנסתו החייבת* מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק. מי שגם שכיר וגם עצמאי תנוכה ההפקדה לקופת גמל לקצבה כשכיר,  מתקרת ההפקדה הנדרשת להפקדה כעצמאי. במצב זה יתכן ולא תהיה כלל חובה להפקיד כעצמאי.

מתשלומים שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה, ייוחס למרכיב "חיסכון למקרה אבטלה" שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה או סך של 12,230 ש"ח, (נכון לשנת 2016), הנמוך מבניהם.

עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה כאמור, אשר לא הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה, יהיה צפוי לסנקציות.שנקבעו בחוק.

דוגמאות:

 1. עצמאי שהכנסתו החייבת* השנתית עומדת על כ- 60,000 ש"ח (כלומר 5,000 ש"ח לחודש), יפקיד 238 ₪ לחודש 2,856 ש"ח לשנה).
 2. עצמאי שהכנסתו החייבת* השנתית עומדת על כ- 90,000 ש"ח (כלומר 7,500 ש"ח לחודש), יפקיד 552 ₪ לחודש (6,624 ש"ח לשנה).
 3. עצמאי שהכנסתו החייבת* השנתית עומדת על כ- 120,000 ש"ח (כלומר 10,000 ש"ח לחודש),  יפקיד: עד חצי השכר הממוצע במשק**יפקיד: 4,802 X 4.45% = 214 ₪ ומעל חצי השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק** יפקיד: 5,198 X 12.55% = 652 ₪ . סה"כ יפקיד: 866 ש"ח לחודש (10,392 ש"ח לשנה)-זהו הסכום החובה המקסימלי.

*הכנסה חייבת: הכנסה בניכוי הוצאות ובקיזוז הפסדים כמוגדר בפקודת מס הכנסה.

** השכר הממוצע במשק החל מיום 1.1.2018 הוא-9,802 ש"ח (חצי השכר הממוצע במשק הוא: 4,802 ש"ח).

 

 4 -  אובדן כושר עבודה:

בנוסף להנ"ל, רשאי עצמאי לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה וליהנות מהטבת מס ניכוי, עד הפקדה בשיעור 3.5% מהכנסתו המזכה, ועד תקרת הכנסה של ארבע פעמים השכר החודשי הממוצע במשק –סך 38,172 ש"ח לחודש. (השכר החודשי הממוצע במשק בשנת 2018 הוא 9,802 ש"ח).

 

5  -  זיכוי ממס לביטוח חיים:

בהתאם להוראות סעיף 45א(א)(1) לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל,  יזוכה ממס הכנסה בשיעור של 25% מהסכום ששילם הוא, בן זוגו, לביטוח חייו או חיי בן זוגו, בחברת ביטוח ובלבד שלא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה, בין אם המדובר בשכיר או עצמאי.

 

6  -  נקודות זיכוי בשל ילדים נטולי יכולת, קשב וריכוז או היפראקטיביות:

עפ"י סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור, מפגר או שאובחנו אצלו ליקויי קשב וריכוז או היפראקטיביות, שהינה לקות חמורה*, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל כל ילד. על פי עמדת רשות המיסים הזכאות לנקודות זיכוי כאמור, הם גם לילד נטול יכולת בוגר אשר לא עזב את בית הוריו.

בעקבות תיקון התקנה יוכל הורה המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, לקבל את ההטבה ללא צורך בהגשת תעודה רפואית (טופס 127). בנוסף יוכלו מעסיקים לתת את ההטבה להורה לילד נכה (בגינו הם זכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי), ללא צורך באישור על תיאום מס ממשרד השומה. לצורך כך על ההורה למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 101 - חלק ח' ולצרף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.


*ילדים בעלי לקות חמורה הם ילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד ושהופנו למסגרת לחינוך מיוחד ע"י וועדת השמה של משרד החינוך.

 

 7 -  זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד:

עפ"י סעיף 44 לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, ששילם הוא או זוגו בשנת המס בעד החזקה במוסד מיוחד, ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת.

 

8 -  נקודות זיכוי ללימודים אקדמיים וללימודי מקצוע:

 סעיף 40ג לפקודת מס הכנסה קובע כי:

 •  יחיד תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה או סיים לימודי מקצוע וזכאי לתעודת מקצוע ואשר סיים את לימודיו בתקופה שמיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2018, יהיה זכאי בגין לימודים לתואר ראשון לנקודת זיכוי*** אחת ובגין לימודים לתואר שני ולימודי מקצוע* לחצי נקודת זיכוי, כל זאת בשנה שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו, או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, משך תקופת הזיכוי במשך שנה אחת. התנאי לקבלת ההטבה היא המצאת אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע** לפקיד השומה.
 • יחיד תושב ישראל הזכאי לתואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים יהיה זכאי  לנקודת זיכוי אחת בשנת מס אחת ומחצית נקודת זיכוי בשנת מס אחת, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי, או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד.
 • יחיד שזכאי לקבל תואר ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור ולקבל את נקודת הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו. ובלבד שההתמחות תחל לא יותר משנה לאחר סיום לימודים לתואר.

* לימודי מקצוע: לימודים לרכישת מקצוע מסוים בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה, לפחות.

 **תעודת מקצוע: תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת ע"י משרד ממשלתי.

*** שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2018: 2,592 ש"ח לשנה, 216 ש"ח לחודש.

 

9 -  נקודות זיכוי להורים בשל ילדים:

 סעיף 66(ג)(4) ו- (5) לפקודת מס הכנסה קובע כי בשנים 2017-2018:

בחישוב המס של אם, יובאו חשבון נקודות זיכוי, בעד כל אחד מילדיה, כנגד המס החל על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

 1. 1. בשנת לידתו- 1.5 נקודת זיכוי**.
 2. 2. בשנת בגרותו – 0.5 נקודות זיכוי.
 3. 3. בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו - 1 נקודת זיכוי.
 4. 4. בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבא מלאו לו 5 שנים -1.5 נקודות זיכוי.

 בחישוב המס של אב, יובאו בחשבון נקודות זיכוי, בעד כל אחד מילדיו, כנגד המס החל על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

1.  בשנת לידתו-  1.5 נקודת זיכוי**.

2. בכל אחת משנות המס מהשנה שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבא מלאו לו 5 שנים– 2.5 נקודות זיכוי.

** שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2018: 2,592 ש"ח לשנה, 216 ש"ח לחודש.

 

    10 -  נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין:

סעיפים 66(ג)(5) ו-(6) לפקודת מס הכנסה, נוקטים במונחים "אשה" ו-"גבר", בין היתר, לצורך הענקת נקודות זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. עמדת רשות המסים באשר לפרשנות פקודת מס הכנסה בעניין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג נשואים מאותו מין היא:

 1. בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח פקודת מס הכנסה ל"בני זוג" באותן נסיבות.
 2. לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40(א) לפקודת מס הכנסה, יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח סעיף 66(ג)(5) לפקודת מס הכנסה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודת הזיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66(ג)(5) לפקודת מס הכנסה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית.

 

11 - פטור /שיעור מס מופחת להכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל:

         שלושה אפיקי מיסוי*:

א-  שיעור המס על הכנסות מדמי שכירות ממקרקעין בישראל:

שיעור המס על הכנסות מדמי שכירות דירות למגורים או שלא למגורים, מחנויות או כל מקרקעין אחר, יהיה לפי השיעורים שבסעיף 121 לפקודת מס הכנסה. מהכנסות אלו ניתן לנכות (לצורך חישוב המס), כל הוצאה שתרמה להכנסה זו לרבות הוצאות מימון, (ריבית על משכנתא-למשל), פחת, תיקונים וכ"ו.

ב-  פטור להכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל:

עפ"י חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירת מגורים, התש"ן-1990), פטור יחיד מהכנסה שנבעה לו מהשכרת דירת מגורים (אחת או יותר), לשנת 2018: עד לתקרת פטור מתואמת של 5,030 ש"ח לחודש, (לשנת 2017: 5,010 ש"ח, לשנת 2016: 5,030 ש"ח).  

תקרת הפטור מתואמת באופן שבו סכום ההכנסה החודשית מעל לתקרה מקטין את תקרת הפטור בהפרש בין שכר הדירה החודשי לבין התקרה, כך שבהכנסה חודשית של 10,060 ש"ח לחודש (5,030 כפול 2), הפטור לא חל כלל. על הסכום הלא פטור ממס, יוטל מס לפי השיעורים שבסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

תנאים לדרישת הפטור:       הדירה משמשת למגורים לפי טיבה. הדירה אינה רשומה או חייבת ברישום בספרי המשכיר (עסק). השוכר אישר בחתימת ידו כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד. הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לגוף שנקבע למטרה אשר נקבעה בהודעה (הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור על הכנסה מהשכרת דירת מגורים).

ג-  מס בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל:

עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, יחיד שהכנסתו מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל והיא אינה הכנסה מעסק, רשאי*** לבחור חיוב במס בשיעור 10% על ההכנסה וזאת אף אם השוכר הוא תאגיד (הפטור חל כאשר המשכיר הוא יחיד וההשכרה היא למגורים). עפ"י הסעיף הנ"ל, היחיד אינו זכאי לנכות הוצאות בייצור ההכנסה לרבות פחת או הפחתה אחרת. באפשרות זו, כאמור, לא ניתן לנכות פחת או כל הוצאה אחרת בשל דירה שהוצאה בייצור ההכנסה מדמי השכירות וכן לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה. חיוב במס כאמור מותנה בתשלום מקדמה (בשיעור 10%) או בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה היתה הכנסה מדמי שכירות.

 *בהתאם לנתוני הנישום וכלל הכנסותיו, יש לבחון מהו אפיק המיסוי הכדאי ביותר.

ד-  מס בשיעור של 15% על הכנסה מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל:

עפ"י סעיף 122א לפקודת מס הכנסה, יחד שהכנסתו מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, (גם מקרקעין שאינו משמש למגורים), והיא אינה הכנסה מעסק, רשאי*** לשלם עליה מס בשיעור של 15%. עפ"י הסעיף הנ"ל, לא ניתן כל הוצאה שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות וכן לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה למעט ניכוי הוצאות פחת.

***במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, (ראה כאן בסעיף 12 מדרגות מס          

      על הכנסות שאינן מיגיעה אישית או מיגיעה אישית -למי שמלאו 60 שנה בשנת המס).

 

12 – תרומה למוסד ציבורי:

עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יחיד או חברה, (להלן "הנישום"), שתרמו בשנת המס סכום העולה על 180 ש"ח, (לשנת 2018), למוסד ציבורי, יקבלו זיכוי מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה-ליחיד, (בשיעור מס חברות- לחברה),  ובלבד שלא יינתן זיכוי באותה שנה בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום, או 9.211 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

כדי לקבל זיכוי מהמס כאמור, יש לשים לב:

 1.  שהשם הכתוב בקבלה עבור התרומה יהיה זהה לשם הנישום כפי שמופיע במס הכנסה.
 2. למוסד הציבורי שלו נתרמה התרומה, יש אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (ניתן לוודא באתר רשות המסים).

 

13 – נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות שנשא אישה אחרת:

גרוש, הנשוי בשנית לבן זוג אחר, המשלם מזונות לבן זוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת.

שווי נקודת זיכוי (סעיף 33א' לפקודה), בשנת 2018: 2,592 ש"ח לשנה, 216 ש"ח לחודש.

 

14 -  שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2018:

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית* ולמי שמלאי 60 שניים בשנת המס

הכנסה חודשית מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,240

10%

עד 74,880

10%

מ 6,241 עד 8,950

14%

מ 74,881 עד 107,400

14%

מ 8,951 עד 14,360

20%

מ 107,401 עד 172,320

20%

מ 14,361 עד 19,960

31%

מ 172,321 עד 239,520

31%

מ 19,961 עד 41,530

35%

מ 239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

** מס נוסף מעל 53,490

50%

* מס נוסף מעל 641,880

50**

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית למי שלא מלאו 60 בשנת המס

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,960

31%

עד 239,520

31%

מ 19,961 עד 41,530

35%

מ 239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

** מס נוסף מעל 53,490

50%

* מס נוסף מעל 641,880

50**

 

*הכנסה מיגיעה אישית: הכנסה מעסק, משלח יד או עבודה כשכיר.

**על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, על הכנסה שנתית מעל 641,880 ש"ח יתווסף מס נוסף  

    בשיעור של 3% מכל מקור הכנסה שהוא.

 

15 - דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשנת 2018:

לעצמאיים:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 5,944 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 5,805 ₪

עד שכר של 43,370 ₪

 

(שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי מס בריאות

3.10%

5%

סה"כ

5.97%

17.83%

    באחוזים השכר

                                        

לשכירים מגיל 18 ועד גיל פרישה:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 5,944 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 5,805 ₪

עד שכר של 43,370 ₪

 

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.45%

0.4%

3.85%

7.5%

7%

14.5%

דמי מס בריאות

0%

3.1%

3.10%

0%

5%

5%

סה"כ

3.45%

3.5%

6.95%

7.5%

12%

19.5%

    באחוזים מהשכר