חוזר למעסיקים לתחילת שנת 2018

ינואר-2018

 

טופס 101

על פי הוראות החוק, כל עובד חייב למלא בכרטיס עובד ("טופס 101") את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו מיד עם תחילת עבודתו אצל מעביד חדש וכן ב-1 בינואר של כל שנה שלאחר מכן. כמו כן, חלה על העובד החובה לדווח על שינוי בפרטיו האישיים, ולהצהיר על כך תוך שבוע ימים.

במיוחד יש להקפיד על מילוי חלק ה' של הטופס על ידי העובד, במסגרתו מצהיר העובד האם זוהי עבודתו היחידה או לא. במידה וזו לא עבודתו היחידה של העובד, חובה על העובד למסור למעביד תיאום מס רשמי ממס הכנסה, ובהיעדר תיאום מס על המעביד לנכות מס מירבי. במידה והעובד לא מילא את ההצהרה לגבי עבודה יחידה או שהמעסיק לא דרש מהעובד תיאום מס או שהמעביד לא פעל על פי האמור בתיאום המס, יהיה המעביד חשוף לחיוב על ידי מס הכנסה לשלם את התשלומים אשר לא נוכו מהעובד בעקבות אי מילוי ההתחייבויות האמורות.

 

מתן טובת הנאה לעובד ע"י מעסיקו, כשכר בידי העובד

בפקודת מס הכנסה ובפסיקה נקבע שכל טובת הנאה בין בכסף ובין בשווי כסף לטובת העובד או לאחד במקומו, שמקבל עובד ממעסיקו תחשב כשכר לעובד. כלומר כל מתנה, הטבה, מתן הלוואה בריבית נמוכה מתחת לריבית שנקבעה בפקודת מס הכנסה ומכירה מוצר או שירות בהנחה לעובד מתחת למחיר המכירה הרגיל (מחיר שוק), של המפעל יחשבו כהכנסת עבודה בידי העובד החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.

 

חובת ביטוח פנסיוני מקיף במשק

מיום 1.1.2008 חל על כל המעסיקים במשק הסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק של עובדיהם. ההסכם יחול כאמור על כל העובדים במשק, מכח צו הרחבה, אך למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכח הסכם כלשהו הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעביד או ע"י קופת גמל כשלם) (להלן הסדר המיטיב). מי שיש לו הסדר מיטיב אך רכיב הפיצויים בו נופל מהשיעור שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה, על המעסיק להפריש לפחות את רכיב הפיצויים בשיעור שנקבע בצו ההרחבה.

הזכאות לפנסיה חלה על:

 1. כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל פרישה שהוא 67 לגבר ולאשה. ורק אם העובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.
 3. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני* יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם. יש לשים לב כי במקרה בו יש ברשות העובד כיסוי פנסיוני קיים ותום שנת המס מוקדם מתום שלושה חודשי עבודה, המעסיק חייב בהפקדות לגמל עם תום שנת המס.

*קיימת פרשנות כי גם הפסקת הפרשה לביטוח הפנסיוני לתקופה העולה על 3 חודשים של מעבידים קודמים, אינה גורעת מההגדרה שהעובד הוא בעל הסדר לביטוח פנסיוני ועל המעביד החדש להפריש בגין עובד זה לביטוח פנסיוני מהיום הראשון לעבודתו.

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו:

כספי פיצויים: הצו קובע כי כספי הפיצויים המופרשים יגיעו לעובד גם במקרה של עזיבת עבודה מרצונו-פרט לחריגים המופיעים בחוק.

תהליך ההצטרפות: העובד רשאי לבחור את קרן הפנסיה החדשה המועדפת עליו, אם לא רצה לבחור או לא הגיע להחלטה תוך 60 יום, רשאי המעסיק לקבוע מסלול ברירת מחדל לאחת מקרנות הפנסיה המקיפות החדשות ולנהל ישירות את הגבייה מול הקרן.

שיעורי ההפרשות

שנה

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

מינואר 2017

6.5%

6%

6%

18.5%

 

 

המידע שכלול תלוש השכר עפ"י חוק הגנת השכר

 1. מעביד חייב למסור לעובדו תלוש שכר בכתב ולכלול בו את כל הפרטים המתייחסים לחישובי השכר, בהתאם למפורט בתיקון לחוק הכוללים בין השאר מספר ימי החופשה שניתנו ויתרת ימי החופשה, מספר ימי מחלה שנוצלו ויתרת תקופת המחלה הצבורה, מספר ימי העבודה ושעות העבודה, לרבות שעות נוספות שעבד העובד. בנוסף התלוש נכלול: פרטי המעביד, ותק העובד, תקופת התשלום, ניכויים מהשכר למס הכנסה, ביטוח לאומי וקופת גמל.
 1. מוטלת על המעביד חובה לרישום ומעקב אחר נוכחות העובדים באופן שוטף ולכלול את שעות העבודה בפועל. אם הרישום לא בוצע באמצעים מכניים/דיגיטליים/אלקטרוניים, ייחתם הרישום בידי העובד מידי יום ויאושר בחתימת אחראי, שהמעביד מינה לכך. או יותקן במפעל שעון נוכחות אלקטרוני.
 1. תלוש השכר הוא הכלי העיקרי שמאפשר לעובד לוודא כי נשמרו מלא זכויותיו, כולל תשלום עבור הוצאות נסיעה, דמי הבראה, צבירת ימי חופש ושעות נוספות. תלוש השכר הכרחי גם בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי (במקרה של תאונת עבודה, לידה, או זכאות לדמי אבטלה).
 1. על פי סעיף 5 בחוק להגנת השכר, נקבע כי חל איסור להעסיק עובד בהסכם שכר כולל, או כפי שנקרא לעיתים "משכורת גלובלית", כלומר ללא תשלום עבור שעות עבודה נוספות. במקרה שבו מעסיק העסיק בניגוד לחוק, בשכר כולל ולא נתן לעובד תלוש שכר –  השכר ששולם לעובד ייחשב כשכר רגיל ועליו יוסיף המעסיק תשלומים עבור נסיעה, הבראה, שעות עבודה וחופשה.

בתיקון לחוק הגנת השכר נקבעו סנקציות פליליות ואזרחיות כנגד מעבידים שלא יצייתו להוראות החוק.

 

הארכת תקופת החופשה השנתית – עדכון לחוק חופשה שנתית

להלן טבלה המסכמת את הזכות לחופשה של עובדים, בהתאם לוותק, (במגזר הפרטי), החל מיום 1.1.2017, בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי"א-1951 וצו ההרחבה שפורסם על פיו בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, צו ההרחבה, שנערך בעקבות קיצור שבוע העבודה לחמישה ימים בשבוע, חל על מרבית יחסי העבודה במשק, למעט:

 • מקום עבודה שמועסקים בו פחות מארבעה עובדים
 • עובדים ומעסיקים שנושא המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי
 • חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
 • חברה עירונית כמשמעותה בסעיף 12 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
 • מעסיק שוועדת הפיקוח האמורה להלן קבעה שהוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו כאמור לא יחולו עליו ובמידה שקבעה.
 • לגבי עובדים המועסקים בעבודות כגון: עבודה בסביבת קרינה מייננת, או בייצור זכוכית, וכן לגבי בעלי מקצועות מסוימים המועסקים בבתי חולים ובמוסדות רפואיים. התנאים המזכים עובדים כאמור בחופשה מוארכת נקבעו בתקנות.
 • עובדים המועסקים בענפיםכגון: חקלאות, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, זכאים לחופשה מוארכת, בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים.
 •  לחופשה שנתית מוארכת זכאים גם   בני נוער - נערה ונער זכאים ל - 18 ימים קלנדרים של חופשה שנתית (לעומת 14 הימים הקלנדרים, להם זכאי עובד בוגר בעד כל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה אצל המעסיק).  כלומר: בני נוער זכאים לחופשה הכוללת 16 ימי עבודה, במקום עבודה שבו נוהג שבוע עבודה של 6 ימים, ולחופשה הכוללת 14 ימי עבודה, במקום עבודה שבו נוהג שבוע עבודה של 5 ימים.

 

שנות ותק

זכאות בימי חופשה ברוטו (ימי עבודה)

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע עבודה של 6 ימים

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע עבודה של 5 ימים

1-5

16

14

12

6

18

16

14

7

21

18

15

8

22

19

16

9

23

20

17

10

24

21

18

11

25

22

19

12

26

23

20

13

27

24

20

14 ויותר

28

24

20

 

 

שכר המינימום*  לעובד בוגר החל מדצמבר 2017

שכר חודשי: (עד 43 שעות שבועיות): 5,300  ש"ח

 שכר שעתי: (לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש): 28.49  ₪/לשעה

 שכר יומי:       6 ימי עבודה בשבוע: 212 ש"ח ליום.

5                         ימי עבודה בשבוע: 244.62 ש"ח ליום.

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

*לעובדים המועסקים בענפיםשונים יתכן שכר מינימום גבוה יותר בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי  

 הרחבה ענפיים שנקבעו.

 

העסקת בני נוער

שימו לב לכללים להעסקת בני נוער באתר של שירות התעסוקה:

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/TeenagersEmployment.aspx

 

 

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשכירים שמלאו להם 18 שנים ועד גיל פרישה - לשנת 2018:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק עד שכר של 5,804 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 5,805 ₪ עד שכר של 43,240 ₪

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.45%

0.4%

3.85%

7.5%

7%

14.5%

דמי מס בריאות

0%

3.1%

3.10%

0%

5%

5%

סה"כ

3.45%

3.5%

6.95%

7.5%

12%

19.5%

 

    באחוזים מהשכר

 

לחץ כאן-לטופס 101

 

הסוגיות הנזכרות בחוזר זה מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד.

אין לראות בחוזר תחליף לחוות דעת מקצועית ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.