חוזר למעסיקים-רפורמת ממשק תשלומים להסדרת העברת תשלומים ומידע לקופות הגמל

רפורמת ממשק תשלומים להסדרת העברת תשלומים ומידע לקופות הגמל

ממשק תשלומים מסדיר את האופן שבו מעסיק מפקיד כספים למוצרי החיסכון הפנסיוני של עובדיו ואת המידע שעליו להעביר אגב אותה הפקדה. מטרת הממשק היא להבטיח שמירה על רישום תקין של הזכויות הפנסיוניות של העובדים ולצמצם אפשרות לטעויות בתהליך הפקדת הכספים.

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. התקנות מסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.

בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר  ביחס לכל דיווח מועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד  בעבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו. 

התקנות קובעות כי מעסיק מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, לפי ההוראות שבממשק התשלומים, שנקבע על ידי משרד האוצר, לפי המועדים שלהלן:

החל מ-1 בפברואר 2016, כל מעסיק שלו מעל ל-100 עובדים. 

החל מ-1 בפברואר 2017, כל מעסיק שלו לפחות 50 עובדים ולא יותר מ 100 עובדים. 

החל מ-1 בפברואר 2018, כל מעסיק שלו לפחות 21 עובדים ולא יותר מ 49 עובדים.

החל מ-1 בפברואר 2019, כל מעסיק שלו לפחות עובד אחד ולא יותר מ 20  עובדים.

 

לסיכום: על המעסיקים מעל 20  עובדים להתקשר עם גורם מתפעל כבר עתה כדי לדווח על נתוני קופות הגמל בשכר ינואר 2018 ללא עיכובים, לפי החוק והתקנות. משרדנו אינו נותן שירות זה.

הקש כאן לקריאת חוזר: ביצוע פעולות ע"י גוף מוסדי עבור מעסיק-דורית סלינגר, ממונה שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר.