מסירת תלוש שכר לעובד שלא בדרך של דפוס

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017

ביום 26.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז- 2017, לפיהן מעסיק רשאי למסור לעובד תלוש שכר שלא בדרך של דפוס אלא באחת או יותר מדרכי המסירה המיוחדות המפורטות בתקנות, אם העובד הסכים בכתב על גבי הטופס שבתוספת לוותר על קבלת התלוש בדרך של דפוס ושהתלוש יימסר לו בדרך שהעמיד המעסיק לרשותו.