דוח נסיעה עסקית לחו"ל לשנת 2017

יש למלא דוח זה עבור כל נסיעה עסקית לחו"ל, לצרף מסמכים ולחתום בתחתית הדוח.