תיקון לפקודת מס הכנסה – הפחתת מס חברות ל-25% החל מיום 1.1.2016

תיקון לפקודת מס הכנסה – הפחתת מס חברות ל-25% החל מיום 1.1.2016

 

ביום 5 בינואר 2016 פורסם  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016 שבמסגרתו נקבע כי שיעור מס החברות שנקבע בסעיף 126(א) לפקודה יופחת לשיעור של 25% (במקום 26.5%) החל מיום 1.1.2016.
 

בנוסף, בהתאם לשינוי הנ"ל, תוקנו סעיפים 126(ג)–(ו) לפקודה העוסקים בתשלום המס על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, וכן בסעיף 67ו(ב)(2) לפקודה המתייחס לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית.
 

קישור לתיקון בספר החוקים.