מענק לבעלי שליטה

21/5/2020

תנאי זכאות למענק לשכירים בעלי שליטה

 

להגשת הבקשה לפעימה השנייה על ידי שכירים בעלי שליטה בחברות  לחצו כאן

להודעת רשות המסים  לחצו כאן

 

 מי זכאי למענק

שכיר בעל שליטה* שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר. שולמה לו משכורת לפחות במשך שישה חודשים החל מ 1.9.19 עד 29.2.20 היה בעל שליטה לפחות מ 1.10.19 ועד ליום הגשת התביעה למענק. הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה: הכנסתו החייבת בצירוף החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה, בשנת 2018 אינה עולה על סכום של מיליון ש"ח. לעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה:** הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת 2019 , אינה עולה על סכום של מיליון ש"ח. הייתה לשכיר בעל השליטה ולבן זוגו, הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, יראו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת לכל אחד מבני הזוג. הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על סכום של 714 ש"ח. ישנה ירידה במחזור החברה ממנה קיבל משכורת מעל 25% מ- 1.3.20 עד 30.6.20 לעומת תקופה מקבילה. חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר יום 1.3.19 יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 מיום תחילת העיסוק עד 29.2.20  מחולק במס חודשי העיסוק ומוכפל ב- 4 .הספרים של החברה קבילים. הוגשו הדו"חות לשנת 2018 , ולעניין חברת מעטים חדשה: הוגש דוח 2019 והדו"חות התקופתיים למע"מ.

סכום המענק

מכפלת 70% מסכום הכנסת עבודה ממוצעת חודשית בשנת 2018 . בחברת מעטים חדשה- סכום הכנסת עבודה ממוצעת בשנת 2019 מוכפל ב- 70% .ישנה תקרת מקסימום עד 10,500 ש"ח עד הכנסה חודשית של 40 אלפי ש"ח. מ- 40 אלפי ש"ח לעד 83.33 אלפי ש"ח, יופחת מסכום המענק המקסימלי שגובהו 10,500 ש"ח, סכום השווה ל- 17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית על 40 אלפי ש"ח. יש להגיש את הבקשה למענק עד 12.7.20 

*הגדרת בעל שליטה מבוססת על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד בביטוח לאומי כבעל שליטה בחברה מסוימת, בתקופה מיום 1.10.19 עד 29.2.20 לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה ע"ח דמי אבטלה כאמור בעד הכנסתיו כבעל שליטה באותה חברה. לגבי התקופה מיום 1.10.19 עד 30.4.20 והכל לפי סעיף 6 ב לחוק הביטוח הלאומי.

**חברת מעטים חדשה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-מענק סיוע לעצמאים ולשכירים 2020 -בעלי שליטה בחברת מעטים, התש"ף). 

חברת מעטים שמתקיים לגביה אחד מאלה:  1 - היא החלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019.  2- היא החלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2018 ובאותה שנה לא שילמה החברה הכנסת עבודה לשכיר בעל שליטה בה.

כפילות

 אין מניעה לקבלת מענק פעימה שנייה גם למי שקיבל מענק פעימה ראשונה.