רשות המסים החליטה למסות את נותני שירותי הדת

כולל רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים, בד"צים ונותני שירותי דת אחרים.

2016 2.2

 ביום 19 בינואר 2016, פורסם חוזר מס הכנסה בעניין מיסוי שירותי דת,

חוזר זה עניינו מיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי נותני שירותי דת שונים כגון

רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים, בדצי"ם ונותני שירותי דת אחרים )להלן : נותני שירותי

דת( בתמורה לשירותי דת הניתנים על ידם, לרבות עריכת חופות, בריתות, תפילות,

"הילולות", "תיקונים", מתן ברכות, מתן יעוץ בנושאים מגוונים, חלוקה או מכירה של

קמיעות, מים קדושים ותשמישי קדושה שונים ושירותי כשרות )להלן: "שירותי דת"(.

חוזר זה עוסק בשאלת החבות במס הכנסה ובמע"מ.