יום בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות החל ביום 30 בספטמבר 2018

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות שחל ביום 30 לאוקטובר 2018, הינו יום שבתון בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירות). יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות. כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, בהתאם לחוק עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אילו היה זה יום עבודה רגיל. עובד שזכאי ליום שבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות ולא ינוכה לו על זה יום חופש. עובד שבחר לעבוד ביום הבחירות (בהסכמת הצדדים עובד ומעסיק), יהיה זכאי לתשלום בסך של 200% ביום הבחירות, או לחילופין שכר רגיל פלוס שעות חופשה בהתאם לשעות עבודתו בפועל באותו יום.