דוחות כספיים לעצמאיים וחברות

דוחות כספיים  לעצמאיים וחברות

יישויות חשבונאיות (עצמאים, שותפויות, חברות, מלכ"רים ועוד), נדרשות עפ"י חוק להגיש דוחות תקופתיים (רבעוניים, שנתיים), לרשויות המס ועל פי דרישה לבנקים ולמוסדות אחרים. דוחות כספיים חייבים להיות ערוכים לפי חוקים ותקנות שונים, (כללי חשבונאות מקובלים בישראל GAAP, ודיני מסים).

 

דוחות כספיים של חברות בישראל, חייבים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון בעל רישיון בישראל המאמת כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות ובהתאם לכללי חשבונאות את מצבה ואת תוצאות פעילות החברה.