בדיקות עמידת המעסיק בחוקי העבודה

בדיקות עמידת המעסיק בחוקי העבודה
בעקבות החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה

ביום 19/6/2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן – החוק), אשר מטרתו  לאכוף את מילוי דרישות חוקי העבודה על מעבידים ועל מזמיני שירות כהגדרתם בחוק.

 

על מי חל החוק ?

החוק חל על כל מעביד, בין אם המדובר על העסקת עובדים ארעיים, העסקה קבועה או הזמנת שירות מקבלן. על המעביד חלה החובה לקיים את ההוראות שבתוספת השנייה  של החוק, על מעביד שהוא מנהל כללי בתאגיד חלה חובת פיקוח על קיום ההוראות שבתוספת השנייה.

ועל-מזמיני שירות בתחומי הניקיון, ההסעדה, האבטחה והשמירה אחראים על קיום ההוראות שבתוספת השלישית.

החוק קובע כי: "מזמין שירות" הוא מי שמקבל אצלו שירות מקבלן במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית, באחד התחומים שלהלן: שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה.

"קבלן" הוא מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו, באחד מהתחומים האמורים.

 

הסנקציות שמטיל החוק

החוק מטיל עיצומים כספיים והליכים מנהליים וכן הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מעסיקים ומזמיני שירות, בגין הפרות של הוראות שבחוקי העבודה המפורטות בתוספת השנייה והשלישית לחוק.

 

בודק שכר עבודה מוסמך

שר התמ"ת רשאי לתת לאדם תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, לצורך עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק זה לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה. השר יקבע הוראות לעניין עריכת בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך, לרבות לעניין התאמת תנאי העבודה הניתנים לעובד לדרישות משפט העבודה, ואימות מידע על אודות ביצוע תשלומים בפועל.

 

איסור שיפוי וביטוח

תניה בחוזה בין מזמין שירות לקבלן הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום לו בשל חבותו לפי חוק זה, אין לה תוקף. עוד קובע החוק כי אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור – בטלה.