הכרה בהוצאות שיפוץ משרד הנמצא בבית המגורים של הנישום:

27/7/2022

הכרה בהוצאות שיפוץ משרד הנמצא בבית המגורים של הנישום:

גודל המשרד/קליניקה:

כעקרון ניתן למקם את משרד/קליניקה בבית המגורים של בעל העסק. יש להקפיד ששטח המשרד (רצפה) אינו עולה על 25% משטח הריצפה הכולל של כל הבית/דירה כולל המשרד, שאם לא בעת מכירת הבית/ דירה הוא עלול שלא יעמוד בהגדרת "דירת מגורים" לעניין פטור ממס שבח על כל המשתמע מכך.

שיפוץ, ציוד וריהוט המשמשים אך ורק לצורך עסקי:

הכלל הוא שבנייה שתשביח את ערך הבית הפרטי היא פרטית (הבנייה יוצרת חדר או יחידת מגורים חדשה שבעת מכירה הבית ימכר עם יחידת מגורים נוספת),  אינה ניתנת לניכוי עסקי לפי חוקי המס ועלולה (אם ידרשו ההוצאות בניכוי לצורך העסק), לגרום לחיוב בעל הדירה בהכנסות שכירות או הכנות אחרות מנדל"ן לפי סעיף 2(6) לפקודת מס הכנסה) 

בנייה במשרד שטיבה שימוש פרטי למגורים לא תותר בכל ניכוי . לדוגמא  בניית חלונות בחדר שאמור לשמש כמשרד, פתיחת קירות, וכל בנייה שלא ניתן להסירה בעת עזיבת הבית.

שיפוץ, ציוד וריהוט שאמור לשמש את עסקו של הנישום ונעשה/נרכש במיוחד למטרה עסקית יותר בניכוי ע"י פחת.  

כ- 25% מהוצאות הארנונה החשמל והמים  מסך ההוצאות הנ"ל של כל הבית, יותרו בניכוי.

שיפוץ- התאמת החדר לשימוש עסקי לרבות צביעת החדר, הקמות מחיצות פריקות , התקנת פרקט, שיפוץ שירותים והנגשתם לנכים, לרבות עלות אדריכל פנים לתכנון המשרד בלבד.

ציוד: מחשב, מתקן מים, מזגן, טלויזיה לנוחות הלקוחות וכל ציוד אחר המשמש בעסק.

ריהוט: כל ריהוט המשמש בעסק.

במקרה שהעסק מאוגד כחברה :

ניתן לערוך הסכם שכירות בין בעל הדירה לבין החברה להשכרת משרד. גם במקרה זה יש לרשום בהסכם את מטרת השכירות ואת שטח המושכר ולוודא שאינו עולה על 25% משטח הבית כאמור בפסקה הראשונה. יש לציין כי כל השיפוצים שנעשו למטרה עסקית יפורקו בתום תקופת השכירות והמשכיר מתחייב להחזיר את המושכר לקדמותו , שאם לא יראו את השיפוצים כהכנסות שכירות של המשכיר.

בעל הדירה יכול לחייב את החברה בדמי שכירות. בחברה תותר ההוצאה כהוצאת שכירות ואצל בעל הדירה תהה הכנסה פסיבית (מס הכנסה התחלתי של 31% כל עוד לא מלאו 60 שנה למשכיר) של הכנסות משכירות עסקית שחל עליה מס שולי (לפי המס השולי החל על בעל הדירה ולא נמוך מ 31%) ובנוסף תחול על הכנסה זו דמי ביטוח לאומי , ברוב המקרים חיוב החברה בדמי שכירות אינו משתלם.  יש לשים לב שהשכרה עסקית אינה השכרה למגורים בישראל ולא חלים עליה ההטבות במס של השכרה למגורים.

השיפוץ להתאמת המושכר שאמור לשמש את עסקיה של החברה, הציוד והריהוט שתרכוש החברה, יותרו לה בניכוי ע"י פחת.

כ-25% מהוצאות הארנונה החשמל והמים , מסך ההוצאות הנ"ל, יותרו בניכוי.

לגבי מס ערך מוסף:

מס ערך מוסף ששולם על שיפוץ, ציוד וריהוט יותר בקיזוז ובלבד שהרכישות שימשו במלואן לצורך עסקו של הנישום.

ארנונה עסקית:

תשומת לב לכך הרשות המקומית יכולה לחייב את הבית/דירה בארנונה עסקית ששיעורה כפול מארנונה ביתית אם מתנהל עסק במקום המגורים.