חלוקת דיבידנד במס מופחת עד ה 30/9/2017 - תזכורת

הוראת שעה לחלוקת דיבידנדים

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הוראת השעה לפיה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד בכל החברות במשק, (ולא רק לחברות "ארנק"),  ליחיד שהוא בעל מניות מהותי בחברה או לנישום מייצג בחברה משפחתית המהווה בעל מניות מהותי, מרווחים שנצברו עד לתום שנת המס - 2016 בשיעור מס סופי ומוגבל של 25% כאשר על הכנסה זו לא יוטל מס יסף  לפי סעיף 121ב לפקודה.

דיבידנד שיחולק לאחר ה-30.9.2017 יהיה בעל שיעור מס של-30% / 33%.

התנאי לחלוקת הדיבידנד הוא שבכל אחת משנות המס 2017- 2019 לא פחתו "התשלומים" למקבל ההכנסה מהדיבידנד מהחברה, מממוצע התשלומים בשנים 2015- 2016 שהתקבלו מהחברה בידי מקבל ההכנסה מהדיבידנד. 
"התשלומים" - הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים, בהפחתת דיבידנדים שחולקו. הוראת השעה קובעת כי יחיד אשר קיבל דיבידנד במסגרת הוראת השעה ונהנה משיעור מס מופחת, לא יכול לקזז הפסדי הון הנובעים מניירות ערך אחרים כנגד הדיבידנדים אשר חולקו במסגרת הוראת השעה.