פסק דין בעניין תוכנת Save Tax המותקנת ברכב ועל פיה נקבע שווי רכב כלכלי שונה מאשר האמור בתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987

 

בפסק דין ב.ד. מיקוד תקשורת וביטחון בע"מ (המערערת) נגד פקיד שומה חיפה, שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 15 במרץ 2017, נקבע כי אין לסטות מהוראות פקודת מס הכנסה ותקנותיה בעניין שווי רכב הניתן לעובד בחברה. השופט, רון סוקול,  קבע כי תקנות השווי קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה. "לא שוכנעתי, קבע השופט, כי התקנות אינן סבירות באופן המצדיק התערבות שיפוטית ולא שוכנעתי כי המערערת מספקת נתונים שיכולים להועיל בקביעת שווי ההטבה. אשר על כן אני מורה על דחיית הערעור".