5-1-2016 תיקון לפקודת מס הכנסה – הפחתת מס חברות ל-25% החל מיום 1.1.2016

 

ביום 5 בינואר 2016 פורסם  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016 שבמסגרתו נקבע כי שיעור מס החברות שנקבע בסעיף 126(א) לפקודה יופחת לשיעור של 25% (במקום 26.5%) החל מיום 1.1.2016.
 

בנוסף, בהתאם לשינוי הנ"ל, תוקנו סעיפים 126(ג)–(ו) לפקודה העוסקים בתשלום המס על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, וכן בסעיף 67ו(ב)(2) לפקודה המתייחס לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית.